O projekcie

Studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii realizowane są przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie na zamówienie Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. i współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na studia zapraszamy pracowników administracji samorządowej:
• gmin, powiatów, szczebla regionalnego województwa mazowieckiego,
• jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw komunalnych i innych finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.:
o    instytucje kultury,
o    samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
o    podmioty odpowiedzialne za transport zbiorowy i drogi publiczne,
o    jednostki działające w zakresie pomocy społecznej,
o    urzędy pracy,
o    podmioty prowadzące działalność w zakresie modernizacji terenów wiejskich,
o    jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Zapraszamy na trzecią edycję studiów podyplomowych na kierunku Samorządowy Menedżer Energii, która  zrealizowana zostanie w roku 2016 (semestr I: marzec-czerwiec 2016 r.; semestr II: wrzesień-grudzień 2016 r.). Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie marca 2016 r. Szczegółowy terminarz w: Terminy i plan zajęć III edycji studiów

LIST REKOMENDUJĄCY MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA DOTYCZĄCY III EDYCJI

LIST REKOMENDUJĄCY MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA DOTYCZĄCY II EDYCJI

PROGRAM STUDIÓW I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE III EDYCJI

LIST REKOMENDUJĄCY MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA DOTYCZĄCY I EDYCJI

Program studiów przygotowany został z myślą o pracownikach administracji samorządowej, pragnących:
-    pozyskać i rozwijać ugruntowaną wiedzę z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych,
-    nabyć niezbędne umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, planowania, zarządzania i finansowania energetyki w jednostce samorządowej.
Wykształcenie powyższych kompetencji pozwoli absolwentom na sprawne i profesjonalne wypełnianie zadań Samorządowego Managera ds. Energii, obejmujących m in. opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii zwiększania efektywności energetycznej w jednostkach samorządu terytorialnego z myślą o racjonalizacji zakupu i zużycia energii oraz właściwym poszanowaniu energii, a także promowaniu postaw proekologicznych.

Kandydaci na studia muszą posiadać wykształcenie wyższe. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) albo jednolitych studiów magisterskich.

Studia podyplomowe w zakresie Samorządowy Menedżer Energii trwają dwa semestry i obejmują ogółem 200 godzin dydaktycznych, w tym 126 godzin wykładów i 74 godziny ćwiczeń/warsztatów.
Studia prowadzone są:
•    w cyklu dwudniowych zjazdów organizowanych co dwa tygodnie, w wymiarze 6-8 godzin dydaktycznych dziennie.
•    w dwóch grupach wykładowych liczących do 50 osób każda oraz dwóch grupach ćwiczeniowych liczących do 25 osób każda. Łączna liczba słuchaczy to 50 osób.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych Samorządowy Menedżer Energii prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, która obejmuje pracowników posiadających tytuły i stopnie naukowe profesora, doktora habilitowanego lub doktora oraz mających doświadczenie dydaktyczne i kompetencje do prowadzenia kształcenia z zakresu:
•    energetyki rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii,
•    zarządzania,
•    finansów,
•    ochrony środowiska,
•    prawa.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie posiada kompetentną kadrę administracyjną z doświadczeniem w obsłudze administracyjnej studiów podyplomowych, z których część realizowana była na rzecz podmiotów zewnętrznych oraz nowoczesną i profesjonalną infrastrukturę dydaktyczną.

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzki ego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, studia kosztują jedynie 860 złotych.